Корпоративне
управління

Головна chevron_right Корпоративне управління
report.xml
 
report.xml(p7s)
 
Повідомлення про зміну адреси веб-сайту
 
Повідомлення про зміну адреси веб-сайту(p7s)
 
Протокол № 46 від 05.01.2021р.(p7s)
 
Протокол № 46 від 05.01.2021р.
 
Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакету акцій 
 
Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакету акцій(p7s)
 

Звіт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненості

Звіт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненості(p7s)

Річна інформація емітента цінних паперів(річнмй звіт) за 2019 рік 

Річна інформація емітента цінних паперів(річнмй звіт) за 2019 рік(p7s)

Інформація про проведення загальних сборів акціонерного товариства

Інформація про проведення загальних сборів акціонерного товариства(p7s)

Повідомлення про проведення загальних сборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення загальних сборів акціонерного товариства(p7s) 

Протокол №23 загальних зборів акціонерів 
Кодекс корпоративного украпління приватного акціонерного товариства «ЛУЦЬКАВТОДОР»

Статут приватного акціонерного товариства «ЛУЦЬКАВТОДОР»

Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про особливу інформацію(7ps)

 Річна інформація емітента цінних паперів(річний звіт) за 2018 рік

 Річна інформація емітента цінних паперів(річний звіт) за 2018 рік (p7s)

Інформація про проведення загальних зборів 2019
Інформація про проведення загальних зборів 
Оголошення
Звіт незалежного аудитора
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік
Звіт про фінансовий стан
Звіт про фінансові результати за 2017 рік
Примітки до річної фінансової звітності
Річна інформація емітента цінних паперів
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Інформація про загальні збори акціонерів 2018

Протокол №22 від 07.03.2018

Річна інформація по цінних паперах за 2016 рік

Протокол 21

Протокол 20

Примітки до річної звітності

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Баланс

Аудиторський висновок

 

 

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУЦЬКАВТОДОР"

2. Код за ЄДРПОУ: 13349767

3. Місцезнаходження: 43010 Луцьк, Дубнівська, 66

4. Міжміський код, телефон та факс: 0332-245518, 0332-779768

5. Електронна поштова адреса: info.autodor@gmail.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.lad-group.info

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Загальними зборами акціонерів 14 квітня 2017 року прийнято рішення про переобрання на новий строк повноважень ревізора товариства Сльозко Надію Федорівну (протокол № 21 від 14.04.2017р.).

Особа володіє 9319 шт. акцій емітента, що складає 0,730022 відсотка в статутному капіталі емітента. Непогашеної чи незнятої судимості особа немає.

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор                                                                          Іщук М.І.

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬКАВТОДОР»

(43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 66, код ЄДРПОУ 13349767)

повідомляє, що Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 66, фойє першого поверху адмінбудинку.

Проект:

Порядок денний:

1.        Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2.        Про обрання Голови Загальних зборів Товариства.

3.        Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.

4.        Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства.

5.        Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

6.        Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.

7.        Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік.

8.        Про затвердження річного звіту Товариства за 2016  рік.

9.        Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

10.     Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора.

11.     Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

12.     Про прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.

13.     Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

14.     Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

15.     Про схвалення значних правочинів.

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

96221

71000

Основні засоби

38723

19407

Довгострокові фінансові зобов’язання 

-

-

Запаси

3424

3090

Сумарна дебіторська заборгованість

51977

39134

Грошові кошти та їх еквіваленти

105

89

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

991

991

Статутний капітал

319

319

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

100710

76671

Чистий прибуток (збиток)

-5799

-6981

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1276536

1276536

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

19

16

 

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 10.04.2017 року.

   Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися 14.04.2017 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного зборів акціонерів товариства, можна ознайомитись за адресою веб-сайту -  https://www.lad-group.info/  

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Луцькавтодор» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 66, кабінет переговорів (ІV поверх) щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства: головний бухгалтер Степанюк О.А. (тел.: 0332-24-55-28). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

 

Директор ПрАТ «Луцькавтодор»

 

 

 

Проекти рішень з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Луцькавтодор», які відбудуться 14 квітня 2017 року

Питання 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію та затвердити її у складі Степанюка О.А. (одноособово), якому приступити до виконання своїх повноважень.

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання її нового складу на наступних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Луцькавтодор».

Питання 2. Про обрання Голови Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

2. Обрати головою Загальних зборів товариства Ольхового Юрія Васильовича.

Питання 3. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

3. Обрати секретарем Загальних зборів товариства Ореховського Віталія Івановича.

Питання 4. Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

4. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- доповідь виступаючого з відповідного питання порядку денного зборів до 15 хв.;

- виступи бажаючих в обговорення відповідних питань порядку денного зборів до 5 хв.;

- постановка питання на голосування і оголошення порядку голосування;

- власне голосування;

- підбиття підсумків і результатів голосування лічильною комісією;

- оголошення прийнятого рішення за результатами голосування.

Питання 5. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

Питання 6. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

6. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.

Питання 7. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

7. Затвердити звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік.

Питання 8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016  рік.

Проект рішення:

8. Затвердити річний звіт Товариства за 2016  рік.

Питання 9. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

9. Направити отриманий у 2016 році прибуток Товариства на розвиток виробництва.

Питання 10. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора.

Проект рішення:

10. Погодити та затвердити звіти виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізора Товариства за 2016 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.

Питання 11. Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

11. Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв′язку із закінченням строку його повноважень.

Питання 12. Про прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.

(Довідка: пропозиції щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.)

Питання 13. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

13.2. Обрати Голову Наглядової ради Товариства, який уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Питання 14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

14. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Питання 15. Про схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

15. Схвалити значні правочини. Щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2017 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2017 році і до моменту проведення у 2018 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від  вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2016р.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ПрАТ Луцькавтодор: Річна звітність емітента, 2015р.

 Завантажити документ "Баланс Луцькавтодор" 
Завантажити документ "Річна звітність емітента за 2015 рік" 

 

Приватне Акцiонерне Товариство «Луцькавтодор» повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

 


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬКАВТОДОР»
(43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 66, код ЄДРПОУ 13349767)
 
повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 66, фойє першого поверху адмінбудинку.
Порядок денний:
1.Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4.Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
5.Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік.
6.Порядок використання прибутку та покриття збитків Товариства.
7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та  Ревізора.
8.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами законодавства.
9.Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства.
10.  Про вчинення Товариством значних правочинів.
 
Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
71000
77135
Основні засоби
19407
21442
Довгострокові фінансові зобов’язання 
-
-
Запаси
3090
1230
Сумарна дебіторська заборгованість
39134
43692
Грошові кошти та їх еквіваленти
89
242
Нерозподілений прибуток
-
-
Власний капітал
991
991
Статутний капітал
319
319
Довгострокові зобов’язання
-
12900
Поточні зобов’язання
76671
70255
Чистий прибуток (збиток)
-6981
-7330
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1276536
1276536
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
16
16
 
   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 22.04.2016 року.
   Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися 28.04.2016 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
   Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, до 27.04.2016 року включно за місцезнаходженням Товариства, у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.
 
Директор ПрАТ «Луцькавтодор» М.І. Іщук
 

 

ПрАТ Луцькавтодор: Річна звітність емітента, 2014р.
Завантажити пакет документів "Річна звітність емітента за 2014 рік"
Завантажити документ "Баланс Луцькавтодор"
Завантажити документ "Звіт про капітал" 
Завантажити документ "Звіт про рух грошових коштів"  
Завантажити документ "Звіт про фінансові результати" 
Завантажити документ "Примітки до річної фінансової звітності"
Завантажити документ "Аудиторський висновок" 
Завантажити документ "Річна звітність емітента за 2014 рік"  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬКАВТОДОР» (43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 66, код ЄДРПОУ 13349767)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 66, фойє першого поверху адмінбудинку.

Порядок денний:
1.Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4.Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5.Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік.
6.Порядок використання прибутку та покриття збитків Товариства.
7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та  Ревізора.
8.Переобрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9.Про вчинення Товариством значних правочинів.
 
Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
 
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
77135
66949
Основні засоби
21442
24073
Довгострокові фінансові зобов’язання 
-
-
Запаси
1230
2020
Сумарна дебіторська заборгованість
43692
23338
Грошові кошти та їх еквіваленти
242
292
Нерозподілений прибуток
-
-
Власний капітал
991
991
Статутний капітал
319
319
Довгострокові зобов’язання
12900
11600
Поточні зобов’язання
70255
52141
Чистий прибуток (збиток)
-7330
-8102
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1276536
1276536
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
16
18
 
   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 30.03.2015 року.
   Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися 03.04.2015 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв. за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
   Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, до 02.04.2015 року включно за місцезнаходженням Товариства, у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.
 
Директор ПрАТ «Луцькавтодор» М.І. Іщук
 

  

 

 

ПрАТ Луцькавтодор: Річна звітність емітента, 2013р.

 

ПрАТ Луцькавтодор: Збори акціонерів, 2014р.


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬКАВТОДОР»

(43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 66, код ЄДРПОУ 13349767)
повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 66, фойє першого поверху адмінбудинку.
Порядок денний:
1.Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4.Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5.Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік.
6.Порядок використання прибутку та покриття збитків Товариства.
7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та  Ревізора.
8.Переобрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором.
9.Про вчинення Товариством значних правочинів.
 
Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
 
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
66949
65474
Основні засоби
24073
20458
Довгострокові фінансові зобов’язання 
-
-
Запаси
2020
3935
Сумарна дебіторська заборгованість
23338
34264
Грошові кошти та їх еквіваленти
292
521
Нерозподілений прибуток
-
-
Власний капітал
991
991
Статутний капітал
319
319
Довгострокові зобов’язання
11600
19836
Поточні зобов’язання
52141
52083
Чистий прибуток (збиток)
-8102
-7755
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1276536
1276536
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
18
25
 
   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 31.03.2014 року.
   Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися 04.04.2014 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв. за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
   Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, до 03.04.2014 року включно за місцезнаходженням Товариства,  у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.
 
Наглядова рада ПрАТ «Луцькавтодор»

 

 

ПрАТ Луцькавтодор: Річна звітність емітента, 2012р.

Завантажити документ "Річна звітність емітента за 2012 рік"  

 

 

ПрАТ Луцькавтодор: Річна звітність емітента, 2011р.

 

ПрАТ Луцькавтодор: Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента, 2012р.

Завантажити документ "Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента"

 

 

ПрАТ Луцькавтодор: Збори акціонерів, 2012р.: Зміни в порядоку денному

Приватне акціонерне товариство «Луцькавтодор» (43010, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Дубнівська 66, код ЄДРПОУ 13349767) повідомляє, що рішенням Наглядової ради (протокол від 21.03.2012р.), за пропозицією одного з акціонерів Товариства, було вирішено включити до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2012 року о 10 год. 00 хв., додаткового питання, а саме: «9. Про вчинення Товариством значних правочинів».
Завантажити документ "Зміни в порядку денному"


ПрАТ Луцькавтодор: Збори акціонерів, 2012р.

Приватне акціонерне товариство «Луцькавтодор» (43010, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Дубнівська 66, код ЄДРПОУ 13349767) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2012 року о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 66, фойє першого поверху адмінбудинку.

Завантажити документ "Порядок денний"  


ПрАТ Луцькавтодор: Збори акціонерів, 2013р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬКАВТОДОР»
(43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 66, код ЄДРПОУ 13349767)
повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 березня 2013 року о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 66, фойє першого поверху адмінбудинку.
 
Порядок денний:
1.Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4.Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5.Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2012 рік.
6.Порядок використання прибутку та покриття збитків Товариства.
7.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та  Ревізора.
8.    Про вчинення Товариством значних правочинів.
 
Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
 
Період
звітний
попередній
Усього активів
65474
92969
Основні засоби
20458
19845
Довгострокові фінансові зобов’язання 
-
-
Запаси
3935
4437
Сумарна дебіторська заборгованість
34264
64775
Грошові кошти та їх еквіваленти
521
150
Нерозподілений прибуток
-
-
Власний капітал
991
991
Статутний капітал
319
319
Довгострокові зобов’язання
19836
21757
Поточні зобов’язання
52083
77874
Чистий прибуток (збиток)
-7755
- 7972
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1276536
1276536
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
25
189
 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 25.03.2013 року.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися 29.03.2013 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв. за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, до 28.03.2013 року включно за місцезнаходженням Товариства,  у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.
 
Наглядова рада ПрАТ «Луцькавтодор»

 Статут

Кодекс